Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Provozovatelem internetového obchodu s těhotenským oblečením www.bilatara.cz a kamenné prodejny BÍLÁ TARA – těhotenské oblečení je:
  MamaLand s.r.o.
  Levského 3192/25, Praha 4, 143 00 
  (tato adresa je pouze sídlem firmy, nikoli doručovací - viz.reklamace a vrácení zboží)
  IČO: 21481555, DIČ: CZ21481555
  Tel.: +420 723 286 078
  Číslo účtu: 2502858268/2010 (Fio banka, a.s.)

  Obchodní podmínky se vztahují pouze na prodej zboží na území České republiky a Slovenska.
 2. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bilatara.cz, který nabízí široký výběr těhotenského oblečení. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele, dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

  Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami podle obchodního zákoníku, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

  Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
 3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 4. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a kupujícím se řídí těmito Podmínkami a právním řádem České republiky.

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webové rozhraní internetového obchodu www.bilatara.cz obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen s DPH jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.bilatara.cz odeslaná objednávka Kupujícího, stejně jako objednávka sjednaná telefonicky, je závazným návrhem na uzavření Kupní smlouvy Kupujícího s Prodávajícím, přičemž Kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.
 3. Webové rozhraní internetového obchodu www.bilatara.cz obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní internetového obchodu platí pouze pro zboží doručované v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží vloží Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o zvoleném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 5. Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně obdržení objednávky Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“), přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření Kupní smlouvy. Samotná Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany Prodávajícího Kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty.
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření Kupní smlouvy, bez sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.
 8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
 9. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována u Prodávajícího pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

 

III. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY

 1. V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má Kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od Kupní smlouvy informovat Prodávajícího, MamaLand s.r.o., se sídlem Levského 3192/25, Praha 4, 143 00, identifikační číslo: 21481555, formou jednostranného právního jednání, písemně nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího: bilatara@mama-land.cz. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.
 3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 3 bod 1 Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Kupní smlouvy, musí Kupující zaslat zpět nebo je předat na adrese sídla prodávajícího, přičemž Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.
 4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 3 bod 1 Obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 3 bod 1 Obchodních podmínek vrátí Prodávající plnění poskytnuté Kupujícím Kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu. Pro vrácení plateb použije Prodávající stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující výslovně neurčil jinak.
 6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží jím vrácené bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

 
IV. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Náklady na poštovné i balné, které Kupující zvolil v objednávce, hradí Kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem Prodávajícího, který se nachází na stránkách internetového obchodu Prodávajícího www.bilatara.cz.
 2. Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Zboží je možné osobně vyzvednout v naší kamenné prodejně na adrese:

BÍLÁ TARA, Zborovská 1204/10, Praha 5 – Smíchov.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Ceny uvedené v ceníku jsou včetně DPH.

Kupující obdrží fakturu – daňový doklad k dodanému zboží vždy spolu se zbožím, nebo elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Tato faktura slouží jako doklad o koupi.


 V. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující Prodávajícímu uhradit následujícími způsoby:
  1. Dobírkou; Peníze za zboží platí Kupující až při převzetí zboží, například na výdejním místě Zásilkovny. 
  2. Platební kartou; Po vytvoření objednávky je Kupující přesměrován na zabezpečenou platební bránu společnosti Shoptet pay, kde zadá potřebné údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne obratem, Prodávající odešle zboží Kupujícímu. Shoptet pay zajišťuje ochranu každé transakce monitoringem 24/7 a standardem 3D Secure. Prodávající nemá přístup k údajům o platební kartě Kupujícího.

 

 • Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA SPOTŘEBITELE

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 3. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci (i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc) nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil.
 4. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

VII. CENY A PLATNOST NABÍDKY

Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. Při prodeji do členské země EU včetně České republiky je DPH určeno ve výši dle platných zákonů v místě Prodávajícího (Česká republika). 
 

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem.
 3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky internetového obchodu nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Pokud si zákazník objedná nevhodnou velikost a bude chtít zboží vyměnit, zašle jej zpět na adresu prodávajícího (BÍLÁ TARA, Zborovská 1204/10, 15000, Praha 5) s požadavkem, za které zboží a velikost si je přeje vyměnit. Zboží musí být vráceno zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, nenošené a kompletní (včetně příslušenství, návodu a originálního obalu) a včetně dokladu o koupi zboží. Náklady spojené s výměnou nese zákazník.

Výměnu zboží lze po domluvě provést i osobně v kamenné prodejně provozovatele.

Možnost výměny zboží může zákazník využít do 14 dnů od obdržení zboží.

Výměna zboží neplatí pro zboží upravené na míru.

 

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nedílnou součástí Obchodních podmínek je poučení o ochraně osobních údajů vycházejících ze Zákona o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb.), který provádí nařízení EU 2016/679 (GDPR), které se nachází na stránkách internetového obchodu www.bilatara.cz. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami před uskutečněním objednávky seznámil.

 

X. DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

XI. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

Nedílnou součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, které jsou v plném znění v Reklamačním řádu .

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Kontaktní údaje Prodávajícího:

 

MamaLand s.r.o., Levského 3192/25, Praha 4, 143 00

IČO: 21481555, DIČ: CZ21481555

Tel.: +420 723 286 078, e-mail: bilatara@mama-land.cz,
Číslo účtu: 2502858268/2010 (Fio banka, a.s.)

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2024.